• King Mongkut's University of Technology North Bangkok

อกสารดาวน์โหลด

บัญชี/การเงิน / บัญชี/การเงิน
ลำดับที่ เรื่อง จำนวนที่ดาวน์โหลด Download
1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ(ฉบับที่ 2) 69 Download
2 เรื่องบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 105 Download
3 เรื่องบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่4) 374 Download
4 เรื่องเงินสมนาคุณและค่าตอบแทนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 125 Download
5 เรื่องเงินสมนาคุณและค่าตอบแทนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1) 65 Download
6 เรื่องเงินสมนาคุณการเข้าสูตำแหน่งทางวิชาการ 77 Download
7 เรื่องโครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 66 Download
8 เรื่องโครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 (ฉบับที่ 2) 67 Download
9 เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 67 Download
10 เรื่องการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน 113 Download
11 เรื่องการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน(ฉบับที่3) 91 Download
12 เรื่องการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2) 81 Download
13 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 63 Download
14 เรื่องการเก็บเงินค่าลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน(ฉบับที่3) 63 Download
15 เรื่องการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 70 Download
16 เรื่องการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2554 68 Download
17 เรื่องการกำหนดอัตราการจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 69 Download
18 เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษาของสถาบัน 64 Download
19 เงินสมนาคุณการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 66 Download
20 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุม พ.ศ. 2552 66 Download
21 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 125 Download
22 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย 61 Download
23 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ 64 Download
24 หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองการประชุม 71 Download
25 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 65 Download
26 ระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ (2) 96 Download
27 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 132 Download
28 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับบริการวิชาการ(ฉบับที่5) 84 Download
29 ระเบียบเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555 74 Download
30 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร 59 Download
31 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) 58 Download
32 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 59 Download
33 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่มีนักศึกษาเข้าร่วม 58 Download
34 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา 59 Download
35 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 85 Download
36 บันทึกข้อความขอขยายเงินยืม 98 Download
37 แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 66 Download
38 แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 174 Download
39 แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 160 Download
40 ใบเบิกค่าพาหนะ 73 Download
41 แบบฟอร์มภาระงาน (Job description) 232 Download
42 ฟอร์มใบสั่งจ้าง/จ้างทำของ/ใบสั่งจ้างงานโครงการ 79 Download
43 งบการเงิน ปี 58-2 106 Download
44 งบการเงิน ปี 57 116 Download
ย้อนกลับ