:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
14เม.ย. 2015

ประกาศสาหรับกรณีส่งคำร้องล่าช้าเปิดรอบพิเศษให้นักศึกษา

suwannee 14:11:24 จำนวนคนอ่าน 311

ด้วยงานทะเบียนมหาวิทยาลัยฯแจ้งสาหรับกรณีส่งคาร้องล่าช้า
เปิดรอบพิเศษให้นักศึกษาทาคาร้องเฉพาะถอนวิชาเรียนล่าช้า
โดยผ่านการรับเรื่องจากภาควิชาเรียบร้อยแล้ว
ส่งมาที่งานวิชาการภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น