:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
11ส.ค. 2015

ประกาศ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย

suwannee 15:13:18 จำนวนคนอ่าน 364

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย
เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้ดำเนินการต่อเติมพื้นที่
ชั้น 9 และชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 – 3 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน
ด้านความปลอดภัย แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้มาติดต่อในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามผังบริเวณและแนวพื้นที่การกั้นตามป้ายประกาศ