• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
28ก.ย. 2015

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษ (พษ 350)

กุศลิน บัวแก้ว 08:33:47

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 350 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบตามไฟล์แนบ