:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05ม.ค. 2016

ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการประเมินการนำเสนอหัวข้อ

suwannee 15:08:55 จำนวนคนอ่าน 326

ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการประเมินการนำเสนอหัวข้อ
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปประยุกต์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามรายชื่อในเอกสารแนบนี้ค่ะ