:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
18ก.พ. 2016

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

suwannee 15:21:25 จำนวนคนอ่าน 339

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
สามารถเข้าประเมิน Online ผ่าน URL ดังต่อไปนี้
- สาขาวิชาเซรามิกส์
https://www.surveycan.com/survey158752
- สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
https://www.surveycan.com/survey158753
- สาขาวิชาออกแบบภายใน
https://www.surveycan.com/survey158751
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
https://www.surveycan.com/survey158750
- สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
https://www.surveycan.com/survey158749

หมายเหตุ**** สามารถเข้าทำแบบสอบถามที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6
ตามวันและเวลาดังกล่าวในเอกสารไฟล์แนบนี้ค่ะ