• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13มี.ค. 2017

สารบัญหนังสือใหม่ของห้องสมุดครั้งที่ 172 ประจำเดือนมีนาคม 2560

ลาวัณย์ ค้าขาย 10:47:02

เป็นการจัดส่งหน้าสารบัญหนังสือใหม่ให้แก่บุคคลากรของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้บริการ