• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
15เม.ย. 2017

สารบัญหนังสือใหม่ของห้องสมุดครั้งที่ 183 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ลาวัณย์ ค้าขาย 10:09:39

เป็นการจัดส่งหน้าสารบัญหนังสือใหม่ให้แก่บุคคลากรของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้บริการ