• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
11พ.ย. 2016

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศล.บ.), (บธ.บ)/5ปี (สถ.บ.) โครงการรับนักศึกษาโควตา (เรียนดี) ปีการศึกษา 2560

งานวิชาการ 10:48:56

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศล.บ.), (บธ.บ)/5ปี (สถ.บ.) โครงการรับนักศึกษาโควตา (เรียนดี) ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบและโปรดปฏิบัติตามท้ายประกาศ (หน้าที่8)