:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05เม.ย. 2018

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาสถาปัตยกรรม

suwannee 08:47:30 จำนวนคนอ่าน 582

(หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
www.grad.kmutnb.ac.th
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.archd.kmutnb.ac.th
ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครใหม่ ได้ในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

ติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
โทร 081 823 5438 / 02 555 2000 ต่อ 6816
email: thana.a@archd.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ