• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
08เม.ย. 2015

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มจพ.2558

สิริวัฒนา 09:58:21

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ได้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ มจพ.2558 (ตามเอกสารแนบ)