:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24เม.ย. 2014

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเข้า Pre-audit SAR

กุศลิน บัวแก้ว 07:55:15 จำนวนคนอ่าน 276

เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ผู้บริหารและทีมงานจากศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ให้ความอนุเคราะห์เข้า Pre-audit SAR ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Crystal
Symphony ชั้น 4 อาคาร 41

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเตรียมความพร้อมดังนี้
1. ผู้บริหารให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้อง Crystal Symphony
2. ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ จัดเตรียมเอกสารให้เสร็จภายในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 และนำไปไว้ที่ ห้องประชุม Crystal Symphony ภายในเวลา 16.00 น.
3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเเมินจาก ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน

กุศลิน