:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
26เม.ย. 2014

กำหนดการจัดส่งรายงาน SAR คณะ ปีการศึกษา2556

สิริวัฒนา 10:45:35 จำนวนคนอ่าน 274

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะได้รับการเข้าตรวจ Pre-Audit จากศูนย์ประกันคุณภาพฯ มจพ. เนื่องจากยังคงมีบางตัวบ่งชี้มีการเขียนรายงานยังไม่ตอบเป้าหมายได้ตรงประเด็นจึงขอส่งกำหนดการแก้ไขเพื่อให้รายงานสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2557