• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
01มิ.ย. 2014

(ร่าง)ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ4

สิริวัฒนา 07:50:23

(เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่1/2557 - เอกสารหมายเลข 2)
เอกสารตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบ4
พ.ศ.2559-2563