:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
17มิ.ย. 2014

คู่มือระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ส่วนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15:59:33 จำนวนคนอ่าน 1080

     คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคู่มือที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะที่สนใจในการทํางานวิจัยได้ทราบทิศทางในการบริหารงานวิจัย เป้าประสงค์ของการพัฒนางานวิจัย กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ คณะฯนํามาซึ่งการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ๆ กับชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จะทําให้ผู้วิจัยทุกท่านได้ทราบแนวทางและทิศทางในการทํางานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยว่าจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงิน การทําหนังสือสัญญาผู้ที่ได้รับทุน การขอทุนจากภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างขวัญและกําลังใจแต่ผู้วิจัยโดยมีการยกย่องเชิดชูเกียรติในเวทีวิชาการ รวมไปถึงการระบุขั้นตอนการส่งเอกสารเขียนตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเรื่องของการเขียนโครงร่างเพื่อขอเสนอรับทุนสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ายสะดวกรวดเร็วและทุกต้อง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงแบบฟอร์มการลงนามสัญญาในการทําวิจัย แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานวิจัย แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดในการทําวิจัยและรูปแบบการทํารูปเล่มงานวิจัยที่เป็นฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากร จึงเห็นควรมีคู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสําหรับนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้นมา
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยหากคู่มือการขอเสนอรับทุนฉบับนี้ผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
งานส่งเสริมงานวิจัย
กันยายน ๒๕๕๗