• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22ธ.ค. 2014

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558

suwannee 10:06:37

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้ง 4 โครงการ มาทำสัญญารับทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึง
19 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับทุน