• King Mongkut's University of Technology North Bangkok

สำนักงานคณบดี

ศูนย์บริการงานออกแบบ

ภาควิชาการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

ภาควิชาสถาปัตยกรรม

ภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

พนักงานบริการประจำคณะ