• King Mongkut's University of Technology North Bangkok

เอกสารดาวน์โหลด

บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร คำร้อง ( นักศึกษา )
งานแผน
สารบรรณ
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 สารบรรณ 2
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเชียนคำร้องทั่วไป
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา 1
2 คำร้องขอเข้าสอบ 1
3 คำร้องขอถอนวิชาเรียน (ล่าช้า) 1
4 คำร้องขอเปลี่ยนตอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า) 1
5 คำร้องขอเปิดวิชาเรียน 1
6 คำร้องขอฝึกงาน 1
7 คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน (ล่าช้า) 1
8 คำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต 1
9 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 1
10 คำร้องขอลงทะเบียนเทียบแทนรายวิชา 1
11 คำร้องขอลงทะเบียนปรับค่าระดับคะแนน 2
12 คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 1
13 คำร้องขอลาพักการศึกษา 1
14 คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน 1
15 คำร้องขอหนังสือราชการ 2
16 คำร้องขอโอนรายวิชา 1
17 หนังสือรับทราบวิทยาทัณฑ์ 1
18 เอกสารชี้แจงผู้ปกครอง 1
บัญชี/การเงิน
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 บัญชี/การเงิน 35
2 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับทางการเงิน 3
พัสดุ
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 พัสดุ 8
เอกสารอบรม
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 เอกสารอบรม 3
งานวิชาการ
งานสหกิจศึกษา
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 สหกิจศึกษา 1
ประกันคุณภาพ
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 ประกันคุณภาพ 1
กฎหมาย
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 กฎหมาย 0
งานประชาสัมพันธ์คณะ
ลำดับที่ กลุ่มงานย่อย จำนวนเอกสาร
1 โลโก้คณะ 1