• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
06พ.ย. 2014

สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2557

จิตลดา บำรุงพงษ์ จำนวนที่ถูกเปิด 1859

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ร่วมสืบสานประเพณีไทยงานลอยกระทงปี 2557 ที่จัดขึ้น ณ ลานสวนปาล์ม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยได้ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าประกวดนางนพมาศประจำปี 2557 และได้รับตำแหน่งดังนี้
1. นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง ได้รับตำแหน่ง ขวัญใจ มจพ. 2557 (ประเภทบุคลากร)
2. นางสาวอลิตา สารีคำ ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ มจพ. 2557 และ ตำแหน่งขวัญใจมหาชน (Facebook like) (ประเภทนักศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่ได้ทำชื่อเสียงให้คณะฯดังกล่าว