• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13ก.พ. 2015

บรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 987

บรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558