• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22มิ.ย. 2015

โครงการ "การศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์"

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 1337

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมปีที่ 4 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของเรา โดยคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ได้ตามลำดับ(ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ในแต่ละรูปภาพ) ซึ่งการออกแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดออกแบบ พื้นที่เพื่อการสัญจรสำหรับถนนมหาราชและถนนพระจันทร์และเป็นโครงการ "การศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย: ThaiCycling Club และสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย และมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดครั้งนี้คือผศ.สมลักษณ์ บุญณรงค์ (ซึ่งท่านเป็นอาจารย์พิเศษสาขาสถาปัตยกรรม)

รางวัลชนะเลิศ
ออกแบบโดย: น.ส.นัฐณิชา ช่างเหล็ก,น.ส.อังค์วรา แย้มวจี, นายอธิการ สิทธิสงคราม, น.ส.สินี นามสงวน, น.ส.กมลวรรณ เพาะปลูก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ออกแบบโดย: น.ส.อรุณี บุญทัน , น.ส.อัสนีญา วังใน, น.ส.อรทัย ผดุงกิจ, นายจิรายุส จุลพรหม, นายทรงพล สุระเดช, น.ส.ณัฐชยา ศิริพรวัฒนะกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ออกแบบโดย: นายพีลพล ตังคโนบล, นายพิสิษฐ์ พลหงษ์, นายสุรเชษฏ์ เม้ยขันหมาก, นายชิษณุพงษ์ รุ่งเลิศนิรันดร์, นายวิชัย ตันรัตนะ, นายวิกรม แซ่จัง