• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
22ก.ค. 2016

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 961

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันพุธที่ 6 กรกฎาคา 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในคณะ
และเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และนักศึกษาของคณะได้รู้จักวิธีการป้องกัน
และระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น