• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
21ต.ค. 2015

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในคว้ารางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบภายใน Best of Interior Design และได้รับทุนจากโครงการ DESIGN FOR HEALTH จากการประกวด “DEGREE SHOWS 2015”

suwannee จำนวนที่ถูกเปิด 1815

นายสุวิจักขณ์ อัศวสนศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมด้านการออกแบบภายใน Best of Interior Design และได้รับทุนจากโครงการ DESIGN FOR HEALTH จากการประกวด “DEGREE SHOWS 2015” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการ Degree Shows วัตถุประสงค์โครงการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านเด็กป่า เป็นโครงการที่ออกแบบและปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานภายในโครงการเดิม เพื่อเสนอแนะปรับเปลี่ยนเป็นโครงการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านเด็กป่า โดยแต่ละส่วนจะมีการจัดแบ่งพื้นที่การออกแบบไว้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบคือ พื้นที่ตรงกลางระหว่างต้นไม้และฟังก์ชั่นการใช้งาน ซึ่งพื้นที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดสรรพื้นที่ เพื่อการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้น่าอยู่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา