:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
30ม.ค. 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

suwannee 19:32:16 จำนวนคนอ่าน 201

ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานปกคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้งดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร และนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ส่วนนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
2. สำหรับการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีพิจารณาตามความเหมาะสม
3. สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบ ให้รายงานหัวหน้าส่วนงานพิจารณา วินิจฉัยให้ลาหยุดได้โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและไม่นับเป็นวันลา

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562