:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
10ม.ค. 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลแบบกราฟฟิกสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 09:33:16 จำนวนคนอ่าน 180

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลแบบกราฟฟิกสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(โปรดพิจารณาไฟล์เอกสารแนบที่ลิ้งด้านล่างนี้)