:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
10ม.ค. 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับงานขึ้นรูปเซรามิกส์ชั้นสูง ประเภทแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 09:40:50 จำนวนคนอ่าน 186

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับงานขึ้นรูปเซรามิกส์ชั้นสูง ประเภทแก้ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(โปรดพิจารณาเอกสารแนบที่ลิ้งด้านล่างนี้)