:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
28ก.ย. 2020

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จิตลดา บำรุงพงษ์ 14:42:01 จำนวนคนอ่าน 189

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

<<กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศประกวดราคาด้านล่างนี้>>