:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
03เม.ย. 2015

ประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ 2/2557(เพิ่มเติม)

กองกิจการนักศึกษา 09:02:28 จำนวนคนอ่าน 156

1. ให้นักศึกษามาเซ็นใบเสร็จรับเงินใน
วันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น – 16.00 น.
หากเลยกำหนดถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการสมทบพิเศษ
2. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
งานกิจการนักศึกษา ชั้น 4
ดังรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ค่ะ