:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24ส.ค. 2015

ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อใน หัวข้อ "ทุนอุดหนุนการศึกษา"

suwannee 10:40:28 จำนวนคนอ่าน 174

ประกาศนักศึกษาที่ทีรายชื่อใน หัวข้อ "ทุนอุดหนุนการศึกษา"
โดยยกเว้นค่าหน่วยกิจ 45 ทุน ทุนคลาดแคลน จำนวน 10 ทุน
และทุนเรียนดี จำนวน 20 ทุน ขอให้นำเอกสาร
1.สำเนาบัตรนักศึกษา(รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.เซ็นใบรับเงินที่งานกิจการนักศึกษา
มายื่นให้งานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อาคาร 41 ชั้น 4 ห้อง404
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2558
หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน