:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
23เม.ย. 2016

ขอเชิญ พม. ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า

กุศลิน บัวแก้ว 08:22:39 จำนวนคนอ่าน 1090

เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุม ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ หน่วยรับการเสนอชื่อที่ส่วนงานสังกัด นั้น เนื่องจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้รับอนุมัติให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนและจัดทำแผนพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. ณ ศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน ชั้น ๑ อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร ๔๑)และระหว่างวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ Sunset Village Beach Resort อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยในภาควิชาของท่านไม่สามารถเสนอชื่อได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดไว้
ในการนี้ คณะได้ทำหนังสือขออนุมัติประธานคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีให้พนักงานมหาวิทยาลัยของภาควิชา/สำนักงานคณบดี ตามรายชื่อแนบผู้มีสิทธิในการเสนอชื่อได้เสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดเสนอชื่อล่วงหน้าตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

กุศลิน บัวแก้ว