:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
23เม.ย. 2016

เปลี่ยนแปลงวันเสนอชื่อผูัแทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

กุศลิน 21:25:25 จำนวนคนอ่าน 1043

เรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีขอเปลี่ยนแปลงวันเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีจาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และเสนอชื่อล่วงหน้าหากติดราชการ จากวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเสนอชื่อในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Crystal Symphony