:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
11ก.ย. 2020

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 11:38:06 จำนวนคนอ่าน 175

ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
ประเภท ทุนไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
ติดต่อรับทุนได้ในวันที่ 14 กันยายน 2563
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ได้ที่งานกิจการนักศึกษา สถอ.อาคาร 41 ชั้น 4