:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
29ต.ค. 2020

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประเสริฐศักดิ์ อินทชัย 13:52:02 จำนวนคนอ่าน 175

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะสถาปัตยกรรมเเละการออกเเบบ
สามารถตรวจสอบลำดับการเข้ารับได้ที่ หน้าเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ไม่ต้อง Login) Link : https://ceremony.kmutnb.ac.th