:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
07พ.ย. 2014

เกณฑ์ระดับหลักสูตร IQA 2557 (แก้ไข3-4พย57)

สิริวัฒนา 10:16:56 จำนวนคนอ่าน 169

ขอแจ้ง "ร่าง" เกณฑ์ระดับหลักสูตร IQA 2557 ฉบับล่าสุดที่ผ่านเข้าที่ประชุม กกอ เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 เป็นฉบับวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557

โดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระหลักจากฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2557 แต่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบต่างๆ ในเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (จำนวนองค์ประกอบหลักและย่อยยังมีจำนวนเท่าเดิมและชื่อเกณฑ์เหมือนเดิม)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจะมีการ Highlight สีเหลืองหรือมีการขีดฆ่าของเดิม

ทั้งนี้ได้รับแจ้งมาว่าฉบับวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 นี้ก็ยังไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์หรือฉบับที่ กกอ ประกาศใช้ แต่ กกอ ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามแนวทางองค์ประกอบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ตามที่ได้แจ้งให้รับทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในข้อมูลใหม่ เพื่อเตรียมการและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 ต่อไป