:: Faculty of Architecture and Design ::
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok
27เม.ย. 2015

ระบบประกันคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน CUPT QA 3 พระจอม

สิริวัฒนา 08:08:40 จำนวนคนอ่าน 167

ตามที่สกอ.ได้มีการประกาศระบบการประกันคุณภาพรอบใหม่ แบ่งเป็นการประกันคุณภาพ 3 ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 นั้น

ระดับคณะและสถาบัน
ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีการนำเสนอ ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 3 พระจอม ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบเป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการดำเนินการตามระบบดังกล่าว การตรวจประเมินในระดับคณะและสถาบันจะกระทำทุกปี ตามเกณฑ์ CUPT QA 3 พระจอม

พร้อมกันนี้ได้มีการแนบไฟล์ 2 ไฟล์ คือ
1. (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 3 พระจอม
2. (ร่าง) แผนการดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (กรณีเปิดภาคฤดูร้อน)


หมายเหตุ ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 3 พระจอม ไทยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ทั้งนี้สามารถจัดเก็บหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องได้เลย