• King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างสรรค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

ปณิธาน

สร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการและวิจัยวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

สรรค์สร้างบัณฑิต เชี่ยวชาญออกแบบ มุ่งสู่สากล

อัตลักษณ์

ความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบนวัตกรรม

เอกลักษณ์

มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมสู่นวัตกรรม

พันธกิจ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
     จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

2. ด้านการวิจัย
     ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. ด้านการบริการวิชาการ
     ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
     สนับสนุนกิจกรรมและบำรุงไว้ซึ่งการบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม

5. ด้านการบริหารจัดการ
     ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายแนวทางของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ

6. ด้านประกันคุณภาพ
     ดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน การจัดการศึกษา วิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม