อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: พ.ศ. 2550 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(วทบ.)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท
: พ.ศ. 2557 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000-6815
Email: atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
อัฉราณ์ ยอดคีรี (2558). โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้โบราณ ในพื้นที่ชุมชนเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษาบ้านเรือนไทยโบราณต้นตระกูลสังขปรีชา ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผลงาน 2
อัฉราภรณ์ ยอดคีรี(2559). “พัฒนาการใช้ชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปี เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย” . วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 97-110 ISSN 2697-6560 (Online) https://so01.tci thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/73252
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2561 – ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
2557-2559
ครูพิเศษสอนศิลปะเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะทอศิลป์สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลบางนา
2552 - 2554
บริษัท : บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ตำแหน่ง : เจ้าหน้ากราฟิก แผนกออกแบบ ส่วนเทคนิค ฝ่ายโรงงาน
2550 - 2551
บริษัท : บริษัทเฟอร์โร (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง : ออกแบบและพัฒนากระเบื้องเซรามิกส์ (Design & Development : D & TD)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา