หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์

องค์ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ในเชิงทฤษฎีและทักษะอย่างบูรณาการ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
Field of study Design innovative ceramic products
ศิลปบัณฑิต
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ มีความสำคัญในการส่งเสริม การผลิตกำลังคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ซึ่งหลักสูตรได้มุ่งเน้นการ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ที่นำเอาวิทยาการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนารูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ให้มีความงามผสานประโยชน์ใช้สอยที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนและเพื่อรองรับการขยายตัวตาม ความต้องการในอนาคตด้านอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส์)
ศ.บ.(ออกแบบเซรามิกส์)
Bachelor of Fine Art (Ceramics Design)
B.F.A. (Ceramics Design)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างศิลปะทุกสาขา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ในภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ช่วยนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
- ผู้ประกอบการเซรามิกส์ขนาดกลางและย่อม (SMEs)
- อาชีพอิสระในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
ค่าเทอม 28,000 บาท (เหมาจ่าย)
ติดต่อสอบถาม
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่อยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่อยกิต
ก. กลุ่มพื้นฐาน 16 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ 87 หน่วยกิต
วิชาชีพบังคับ 81หน่วยกิต
วิชาชีพเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่อยกิต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา