สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
Field of study Applied Arts and Product Design
ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ซึ่งหลักสูตรได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ศิลปะการออกแบบ ที่นำเอาวิทยาการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนและเพื่อรองรับการขยายตัวตามความต้องการในอนาคตด้านอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกับตลาดโลก
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศ.บ.(ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์)
Bachelor of Fine Arts (Applied Art nd Product Design) B.F.A. (Applied Art and Product Design)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างศิลปะทุกสาขา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบวิชาการออกแบบสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนา สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยนักวิจัยในภาควิชาการและอุตสาหกรรม
- ผู้ประกอบการสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดกลางและย่อม (SMEs)
- อาชีพอิสระในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้าน สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ค่าเทอม 28,000 บาท (เหมาจ่าย)
ติดต่อสอบถาม
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่อยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่อยกิต
ก. กลุ่มพื้นฐาน 16 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ 87 หน่วยกิต
วิชาชีพบังคับ 81หน่วยกิต
วิชาชีพเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่อยกิต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา