ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-11.00 110213111 HISTORY OF ARTS * 1 40 Int.D-DE-R11 PCE 1-40
2 40 Int.D-DE-R12 702 1-40
3 38 Int.D-DE-R13 802 1-38
24 ต.ค.66 13.00-16.00 020003105 BASIC PHOTOGRAPHY 5 40 Int.D-DE-R13 802 1-40
6 40 Int.D-DE-R12 702 1-40
7 40 Int.D-DE-R11 703 1-40
26 ต.ค..66 13.00-16.00 110213131 HUMAN SCALE AND APPLICATION 1 40 Int.D-DE-R11 PCE 1-40
2 40 Int.D-DE-R12 802 1-40
3 38 Int.D-DE-R13 702 1-38
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110213211 INTERIOR DESIGN PROCESS * 1 36 Int.D-DE-R21 805 1-36
2 37 Int.D-DE-R22 803 1-37
3 37 Int.D-DE-R23 804 1-37
24 ต.ค.66 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 12 36 Int.D-DE-R21 804 1-36
13 38 Int.D-DE-R22 803 1-38
14 34 Int.D-DE-R23 805 1-34
27 ต.ค.66 09.00-12.00 110213235 SYSTEMS FOR INTERIOR DESIGN * 1 35 Int.D-DE-R21 802 1-35
2 37 Int.D-DE-R22 702 1-37
3 35 Int.D-DE-R23 703 1-35
6 พ.ย.66 13.00-15.00 080103034 ENGLISH CONVERSATION 25 35 Int.D-DE-R21 804 1-35
26 38 Int.D-DE-R22 802 1-38
27 37 Int.D-DE-R23 803 1-37
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
25 ต.ค.66 09.00-12.00 110213412 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE AND INTERIOR DESIGN 1 35 Int.D-R31 805 1-35
2 43 Int.D-R32 307 1-26
306 27-43
3 36 Int.D-R33 806 1-36
25 ต.ค.66 13.00-16.00 080303601 HUMAN RELATIONS 10 33 Int.D-R31 705 1-33
11 43 Int.D-R32 PCE 1-43
12 36 Int.D-R33 702 1-36
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
26 ต.ค..66 13.00-16.00 110213517 PROFESSIONAL PRACTICES 1 32 Int.D-R41 706 1-32
2 30 Int.D-R42 806 1-30
3 29 Int.D-R43 307 1-29
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
25 ต.ค.66 13.00-16.00 080303601 HUMAN RELATIONS 13 41 Arch.D-DE-R11 207 1-25
206 26-41
14 53 Arch.D-DE-R12, MIEE 703 1-35
306 36-53
31 ต.ค.66 09.00-12.00 040203100 GENERAL MATHEMATICS 1 81 Arch.D-DE-R11, R12 PCE 1-45
802 46-81
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110223153 BUILDING STRUCTURE I 1 37 Arch.D-R21 703 1-37
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110223153 BUILDING STRUCTURE I 2 38 Arch.D-R22 704 1-38
24 ต.ค.66 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 8 37 Arch.D-R21 704 1-37
9 41 Arch.D-R22 207 1-21
307 22-41
27 ต.ค.66 13.00-16.00 080203907 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE 6 35 Arch.D-R21 703 1-35
27 ต.ค.66 13.00-16.00 080203907 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE 7 43 Arch.D-R22 PCE 1-43
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 ต.ค.66 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 12 35 Arch.D-R31 803 1-35
27 ต.ค.66 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 13 31 Arch.D-R32 704 1-31
27 ต.ค.66 13.00-15.00 110223149 THEORY OF THAI ARCHITECTURE II 1 32 Arch.D-R31 805 1-32
27 ต.ค.66 13.00-15.00 110223149 THEORY OF THAI ARCHITECTURE II 2 33 Arch.D-R32 803 1-33
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
25 ต.ค.66 09.00-12.00 110223151 SITE PLANNING 1 24 Arch.D-R41 706 1-24
25 ต.ค.66 09.00-12.00 110223151 SITE PLANNING 2 34 Arch.D-R42 705 1-34
25 ต.ค.66 13.00-16.00 110223267 ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY 1 26 Arch.D-R41 307 1-26
25 ต.ค.66 13.00-16.00 110223267 ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY 2 34 Arch.D-R42 704 1-34
27 ต.ค.66 13.00-16.00 110223125 PROGRAMMING FOR ARCHITECTURAL DESIGN 1 23 Arch.D-R41 707 1-23
27 ต.ค.66 13.00-16.00 110223125 PROGRAMMING FOR ARCHITECTURAL DESIGN 2 34 Arch.D-R42 706 1-34
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 5
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
26 ต.ค..66 09.00-11.00 110223240 COMPUTER GRAPHICS II 1 37 Arch.D-R51 703 1-37
2 39 Arch.D-R52 702 1-39
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
26 ต.ค..66 09.00-12.00 110133503 UNDERSTANDING IN ART AND DESIGN 1 Aap.D-DE-R11 307 1-26
Aap.D-DE-R11 306 27-41
2 Aap.D-DE-R12 PCE 1-43
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110133705 COMPUTER FOR GRAPHIC DESIGN * 1 Aap.D-DE-R21 606 1-27
2 Aap.D-DE-R22 707 1-27
24 ต.ค.66 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 7 Aap.D-DE-R21, R22 705 1-27
706 28-53
27 ต.ค.66 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 10 CI.D-DE-R21, R22, App.D-DE-R21, R22 806 1-27
707 28-49
11 CI.D-DE-R21, R22, App.D-DE-R21, R22 705 1-24
706 25-47
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110133216 RESEARCH OF APPLIED ART AND PRODUCT DESIGN 1 Aap.D-R31 806 1-28
2 Aap.D-R32 307 1-26
24 ต.ค.66 13.00-16.00 080203909 ASEAN ECONOMIC, POLITICAL, AND CULTURAL STUDIES 2 Aap.D-R31, R32 PCE 1-56
27 ต.ค.66 09.00-12.00 080103030 ACADEMIC READING 7 Aap.D-R31,32 PCE 1-56
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
26 ต.ค..66 09.00-12.00 110133306 CREATIVE CRAFTING ART 1 Aap.D-R41 806 1-36
2 Aap.D-R42 706 1-31
26 ต.ค..66 13.00-16.00 110133310 ART AND DESIGN EXHIBITION 1 Aap.D-R41 703 1-37
2 Aap.D-R42 606 1-30
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
25 ต.ค.66 09.00-12.00 110123301 DRAWING I 1 CI.D-DE-R11 704 1-31
2 CI.D-DE-R12 703 1-37
25 ต.ค.66 13.00-16.00 110123303 FUNDAMENTAL ARTS 1 CI.D-DE-R11 606 1-30
2 CI.D-DE-R12 706 1-32
26 ต.ค..66 09.00-12.00 110123305 ART APPRECIATION 1 CI.D-DE-R11 704 1-31
2 CI.D-DE-R12 705 1-32
26 ต.ค..66 13.00-16.00 040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 7 CI.D-DE-R11, R12 803 1-32
8 CI.D-DE-R11, R12 804 1-32
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
24 ต.ค.66 09.00-12.00 110123402 INNOVATION ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN * 1 CI.D-DE-R21 206 1-16
2 CI.D-DE-R22 207 1-18
24 ต.ค.66 13.00-16.00 080203901 MAN AND SOCIETY 3 CI.D-DE-R21, R22 707 1-28
306 29-43
25 ต.ค.66 09.00-12.00 110123502 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-DE-R21 206 1-17
2 CI.D-DE-R22 207 1-18
27 ต.ค.66 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 10 CI.D-DE-R21, R22, App.D-DE-R21, R22 806 1-25
707 26-42
11 CI.D-DE-R21, R22, App.D-DE-R21, R22 705 1-24
706 25-47

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา