ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชาออกแบบภายใน ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110213112 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE 1 38 Int.D-DE-R11 802 1-38
AND INTERIOR DESIGN 2 36 Int.D-DE-R12 702 1-36
3 36 Int.D-DE-R13 703 1-36
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110213234 ARCHITECTURE STRUCTURE FOR 1 39 Int.D-DE-R11 702 1-39
INTERIOR DESIGN 2 36 Int.D-DE-R12 703 1-36
3 36 Int.D-DE-R13 704 1-36
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110213132 MATERIALS FOR INTERIOR DESIGN 1 38 Int.D-DE-R11 802 1-38
2 36 Int.D-DE-R12 702 1-36
3 36 Int.D-DE-R13 703 1-36
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชาออกแบบภายใน ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110213233 SUSTAINABLE SYSTEMS 1 35 Int.D-DE-R21 702 1-35
2 35 Int.D-DE-R22 703 1-35
3 35 Int.D-DE-R23 704 1-35
20 มี.ค.67 13.00-16.00 080203914 INNOVATIVE TECHNOPRENEURS 2 40 Int.D-DE-R22 PCE 1-40
3 38 Int.D-DE-R21 802 1-38
4 36 Int.D-DE-R23 803 1-36
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชาออกแบบภายใน ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110213337 ARCHITECTURAL CONSERVATION AND 1 34 Int.D-R31 803 1-34
COMMUNITY 2 42 Int.D-R32 PCE 1-42
3 36 Int.D-R33 802 1-36
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110223046 HISTORY OF ARCHITECTURE * 1 39 Arch-DE-R11 802 1-39
2 38 Arch-DE-R12 803 1-38
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110223154 BUILDING STRUCTURE II 1 70 Arch.D-R21, R22 PCE 1-50
207 51-70
19 มี.ค.67 09.00-11.00 110223148 THEORY OF THAI ARCHITECTURE I 1 34 Arch.D-R21 704 1-34
2 39 Arch.D-R22 PCE 1-39
19 มี.ค.67 13.00-16.00 080203906 ECONOMICS FOR LIFE DEVELOPMENT 2 34 Arch.D-R21 702 1-34
3 38 Arch.D-R22 802 1-38
29 มี.ค.67 09.00-11.00 080103034 ENGLISH CONVERSATION 14 41 Arch.D-R22 PCE 1-41
15 39 Arch.D-R21 802 1-38
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
19 มี.ค.67 09.00-11.00 110223155 ENERGY CONSERVATION IN BUILDING 1 33 Arch-R31 606 1-33
2 34 Arch-R32 707 1-34
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110223156 INTRODUCTION TO COST ESTIMATION 1 32 Arch-R31 804 1-32
2 34 Arch-R32 805 1-34
20 มี.ค.67 13.00-15.00 110223150 CONCEPTS IN ARCHITECTURAL 1 32 Arch-R31 704 1-32
2 33 Arch-R32 705 1-33
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110223157 PROJECT ANALYSIS 1 28 Arch-R41 806 1-28
2 31 Arch-R42 805 1-31
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110223152 BASIC CITY PLANNING 1 26 Arch-R41 805 1-26
2 33 Arch-R42 806 1-33
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110223158 PROFESSIONAL PRACTICE 1 28 Arch-R41 805 1-28
2 31 Arch-R42 806 1-31
19 มี.ค.67 13.00-16.00 110223269 SUSTAINABLE ARCHITECTURE 1 28 Arch-R41 704 1-28
2 31 Arch-R42 703 1-31
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110133602 ERGONOMICS 1 39 AAP.D-DE-R11 804 1-39
2 41 AAP.D-DE-R12 PCE 1-41
19 มี.ค.67 13.00-16.00 110133603 MATERIAL AND PRODUCTION METHOD 1 52 AAP.D-DE-R11 PCE 1-52
2 43 AAP.D-DE-R12 606 1-27
206 28-43
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110133707 COMPUTER FOR 3 DIMENSION DESIGN 1 28 AAP.D-DE-R21 706 1-28
2 28 AAP.D-DE-R22 707 1-28
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
19 มี.ค.67 13.00-16.00 110123501 THREE-DIMENSIONAL FOR PRODUCT DESIGN 1 29 CI.D-DE-R11 805 1-29
2 25 CI.D-DE-R12 806 1-25
20 มี.ค.67 09.00-12.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 3 100 CI.D-DE-R11, R12 จัดสอบรวมที่คณะ
4 118 และต่างคณะ พัฒนาธุรกิจฯ
20 มี.ค.67 13.00-16.00 110123307 HISTORY OF DESIGN * 1 31 CI.D-DE-R11 706 1-31
2 25 CI.D-DE-R12 307 1-25
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110123405 HISTORY OF CERAMICS AND GLASS * 1 30 CI.D-DE-R21 606 1-30
2 20 CI.D-DE-R22 307 1-20
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110123550 MARKETING FOR PRODUCT DESIGN 1 17 CI.D-DE-R21 307 1-17
2 19 CI.D-DE-R22 207 1-19
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110123503 MATERIALS FOR PRODUCT DESIGN * 1 17 CI.D-DE-R21 206 1-17
2 19 CI.D-DE-R22 306 1-19
19 มี.ค.67 13.00-16.00 110123506 COMPUTER-AIDED CERAMICS 1 17 CI.D-DE-R21 207 1-17
PRODUCT DESIGN I * 2 19 CI.D-DE-R22 307 1-19
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110123504 CLAY BODY AND GLASS 1 17 CI.D-DE-R21 207 1-17
2 19 CI.D-DE-R22 307 1-19
20 มี.ค.67 13.00-15.00 110123505 KILN AND FIRING 1 17 CI.D-DE-R21 206 1-17
2 19 CI.D-DE-R22 207 1-19
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110123022 CERAMICS CREATIVE DESIGN 1 24 CI.D-R31 207 1-24
2 25 CI.D-R32 307 1-25
20 มี.ค.67 09.00-12.00 80303601 HUMAN RELATIONS 6 104 CI.D-R31, R32 จัดสอบรวมที่
7 86 และ นศ.ต่างคณะ คณะวิทย์ฯ
20 มี.ค.67 13.00-16.00 110123237 OVERGLAZE DECORATING TECHNIQUES 1 29 CI.D-R31 606 1-29
2 16 CI.D-R32 306 1-16
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110313102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT 1 33 IDM.B-DE-R11 704 1-33
2 33 IDM.B-DE-R12 705 1-33
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110313233 INTERIOR DESIGN PROCESS II * 1 30 IDM.B-DE-R11 707 1-30
2 28 IDM.B-DE-R12 606 1-28
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110313306 COMPUTER-AIDED DESIGN II 1 33 IDM.B-DE-R11 606 1-33
2 34 IDM.B-DE-R12 705 1-34
20 มี.ค.67 13.00-16.00 110313409 GRAPHIC DESIGN FOR COMMUNICATION 1 35 IDM.B-DE-R11 804 1-35
2 32 IDM.B-DE-R12 805 1-32
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
18 มี.ค.67 09.00-12.00 110313103 PRINCIPLES OF MARKETING * 1 33 IDM.B-DE-R21 803 1-33
2 35 IDM.B-DE-R22 804 1-35
18 มี.ค.67 13.00-16.00 110313107 BUSINESS FINANCE 1 30 IDM.B-DE-R21 705 1-30
2 33 IDM.B-DE-R22 706 1-33
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110313106 FUNDAMENTALS OF PROJECT 1 31 IDM.B-DE-R21 706 1-32
MANAGEMENT 2 36 IDM.B-DE-R22 705 1-36
19 มี.ค.67 13.00-16.00 080203907 BUSINESS FOR EVERYDAY LIFE 7 49 IDM.B-DE-R21 706 1-30
707 31-49
8 49 IDM.B-DE-R22 705 1-32
306 33-49
20 มี.ค.67 09.00-12.00 110313240 MATERIAL AND COST ESTIMATION FOR 1 32 IDM.B-DE-R21 707 1-32
FOR INTERIOR DESIGN II 2 34 IDM.B-DE-R22 706 1-34
20 มี.ค.67 13.00-16.00 110313302 TECHNOLOGY FOR PRESENTATION * 1 32 IDM.B-DE-R21 703 1-32
2 35 IDM.B-DE-R22 702 1-35
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน จำนวน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
19 มี.ค.67 09.00-12.00 110313108 ENTREPRENEURSHIP 1 32 IDM.B-R31 803 1-32
2 30 IDM.B-R32 804 1-30
19 มี.ค.67 13.00-15.00 110313501 PRE - COOPERATIVE EDUCATION 1 31 IDM.B-R31 803 1-31
2 29 IDM.B-R32 804 1-29
20 มี.ค.67 13.00-16.00 110313412 REAL ESTATE BUSINESS MANAGEMENT 1 30 IDM.B-R31 806 1-30
2 29 IDM.B-R32 707 1-29

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา