ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110223046 HISTORY OF ARCHITECTURE 1 Arch.D-R11 803 1-37
2 Arch.D-R12 802 1-38
27 มี.ค.66 13.00-15.00 110223036 COMPUTER GRAPHIC I 1 Arch.D-R11 702 1-38
27 มี.ค.66 13.00-15.00 110223036 COMPUTER GRAPHIC I 2 Arch.D-R12 802 1-38
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 59 Arch.D-R11 702 1-39
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 60 Arch.D-R12 805 1-37
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-11.00 110223148 THEORY OF THAI ARCHITECTURE I 1 Arch.D-R21 707 1-32
27 มี.ค.66 09.00-11.00 110223148 THEORY OF THAI ARCHITECTURE I 2 Arch.D-R22 606 1-32
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110223154 BUILDING STRUCTURE II 1 Arch.D-R21, R22 PCE 1-50
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110223154 BUILDING STRUCTURE II 1 Arch.D-R21, R22 206 51-65
28 มี.ค.66 13.00-16.00 080203906 ECONOMICS FOR INDIVEDUAL DEVELOPMENT 2 Arch.D-R21 802 1-40
28 มี.ค.66 13.00-16.00 080203906 ECONOMICS FOR INDIVEDUAL DEVELOPMENT 3 Arch.D-R22, IMI, IEE,Aap PCE 1-52
28 มี.ค.66 13.00-16.00 080203906 ECONOMICS FOR INDIVEDUAL DEVELOPMENT 3 Arch.D-R22, IMI, IEE,Aap 206 53-67
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
28 มี.ค.66 09.00-12.00 110223156 INTRODUCTION TO COST ESTIMATION 1 Arch.D-R31 706 1-27
28 มี.ค.66 09.00-12.00 110223156 INTRODUCTION TO COST ESTIMATION 2 Arch.D-R32 704 1-31
28 มี.ค.66 13.00-14.00 110223239 COMPUTER FOR ARCHITECTURE 1 Arch.D-R31 705 1-28
28 มี.ค.66 13.00-14.00 110223239 COMPUTER FOR ARCHITECTURE 2 Arch.D-R32 704 1-31
30 มี.ค.66 09.00-11.00 110223150 CONCEPTS IN ARCHITECTURAL 1 Arch.D-R31 805 1-28
30 มี.ค.66 09.00-11.00 110223150 CONCEPTS IN ARCHITECTURAL 2 Arch.D-R32 806 1-31
30 มี.ค.66 13.00-15.00 110223155 ENERGY CONSERVATION IN BUILDING 1 Arch.D-R31 704 1-28
30 มี.ค.66 13.00-15.00 110223155 ENERGY CONSERVATION IN BUILDING 2 Arch.D-R32 705 1-31
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
29 มี.ค.66 09.00-11.00 110223157 PROJECT ANALYSIS 1 Arch.D-R41 703 1-36
29 มี.ค.66 09.00-11.00 110223157 PROJECT ANALYSIS 2 Arch.D-R42 702 1-38
29 มี.ค.66 13.00-16.00 110223158 PROFESSIONAL PRACTICE 1 Arch.D-R41 803 1-36
29 มี.ค.66 13.00-16.00 110223158 PROFESSIONAL PRACTICE 2 Arch.D-R42 802 1-38
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110223269 SUSTAINABLE ARCHITECTURE 1 Arch.D-R41 702 1-36
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110223269 SUSTAINABLE ARCHITECTURE 2 Arch.D-R42 PCE 1-38
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110213112 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE AND INTERIOR DESIGN 1 Int.D-DE-R11 804 1-36
2 Int.D-DE-R12 805 1-36
3 Int.D-DE-R13 806 1-35
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213234 ARCHITECTURE STRUCTURE FOR INTERIOR DESIGN 1 Int.D-DE-R11 803 1-36
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213234 ARCHITECTURE STRUCTURE FOR INTERIOR DESIGN 2 Int.D-DE-R12 804 1-35
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213234 ARCHITECTURE STRUCTURE FOR INTERIOR DESIGN 3 Int.D-DE-R13 805 1-35
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 53 Int.D-DE-R11 804 1-32
28 มี.ค.66 09.00-12.00 ENGLISH II 54 Int.D-DE-R12 803 1-39
28 มี.ค.66 09.00-12.00 ENGLISH II 55 Int.D-DE-R13 802 1-40
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-11.00 110213411 HISTORY OF ARTS 1 Int.D-R21 706 1-35
27 มี.ค.66 2 Int.D-R22 PCE 1-43
27 มี.ค.66 3 Int.D-R23 702 1-37
29 มี.ค.66 09.00-12.00 110213532 SYSTEMS, TECHNOLOGY, CONSTRUCTION AND SAFETY IN INTERIOR DESIGN 1 Int.D-R21 804 1-33
2 Int.D-R22 806 1-28
Int.D-R22 206 28-42
3 Int.D-R23 805 1-34
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213337 ARCHITECTURAL CONSERVATION AND COMMUNITY 1 Int.D-R31 705 1-31
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213337 ARCHITECTURAL CONSERVATION AND COMMUNITY 2 Int.D-R32 707 1-29
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110213337 ARCHITECTURAL CONSERVATION AND COMMUNITY 3 Int.D-R33 606 1-30
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
ไม่มีการจัดสอบปลายภาคในตารางสอบ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110133602 ERGONOMICS 1 Aap.D-DE-R11 705 1-32
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110133602 ERGONOMICS 2 Aap.D-DE-R12 307 1-25
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110133603 MATERIAL AND PRODUCTION METHOD 1 Aap.D-DE-R11 806 1-29
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110133603 MATERIAL AND PRODUCTION METHOD 2 Aap.D-DE-R12 706 1-25
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 56 Aap.D-DE-R11 806 1-32
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 57 Aap.D-DE-R12 606 1-26
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
29 มี.ค.66 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 13 Aap.D-R21 307 1-26
29 มี.ค.66 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 14 Aap.D-R22 207 1-24
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
ไม่มีการจัดสอบปลายภาคในตารางสอบ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกเเบบศิลปประยุกต์เเละออกเเบบผลิตภัณฑ์ ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
ไม่มีการจัดสอบปลายภาคในตารางสอบ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110123302 DRAWING II 1 CI.D-DE-R11 206 1-13
27 มี.ค.66 09.00-12.00 110123302 DRAWING II 2 CI.D-DE-R12 207 1-15
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110123501 THREE DIMENSIONAL PRODUCT DESIGN 1 CI.D-DE-R11 207 1-23
27 มี.ค.66 13.00-16.00 110123501 THREE DIMENSIONAL PRODUCT DESIGN 2 CI.D-DE-R12 307 1-21
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 61 CI.D-DE-R11,R12, IDM.B-DE-R11 PCE 1-42
28 มี.ค.66 09.00-12.00 080103002 ENGLISH II 62 CI.D-DE-R11,R12, IDM.B-DE-R11 707 1-30
28 มี.ค.66 13.00-16.00 110123307 HISTORY OF DESIGN * 1 CI.D-DE-R11 307 1-23
28 มี.ค.66 13.00-16.00 110123307 HISTORY OF DESIGN * 2 CI.D-DE-R12 207 1-21
29 มี.ค.66 09.00-12.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 5 CI.D-DE-R11, R12, CS, Aap.D PCE 1-42
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
28 มี.ค.66 13.00-15.00 110123368 INNOVATION ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R21 706 1-23
28 มี.ค.66 13.00-16.00 110123368 INNOVATION ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R22 306 1-17
29 มี.ค.66 13.00-16.00 110123219 CERAMICS GLAZING 1 CI.D-R21 606 1-25
2 CI.D-R22 707 1-18
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110123233 ERGONOMIC FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R21 606 1-24
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110123233 ERGONOMIC FOR PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R21 307 1-17
30 มี.ค.66 13.00-16.00 110123243 KILN AND FIRING 1 CI.D-R21 706 1-24
30 มี.ค.66 13.00-16.00 110123243 KILN AND FIRING 2 CI.D-R21 707 1-16
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
28 มี.ค.66 09.00-12.00 110123237 OVERGLAZE DECORATING TECHNIQUES 1 CI.D-R31 207 1-19
28 มี.ค.66 09.00-12.00 110123237 OVERGLAZE DECORATING TECHNIQUES 2 CI.D-R32 206 1-17
28 มี.ค.66 13.00-16.00 110123022 CERAMICS CREATIVE DESIGN 1 CI.D-R31 707 1-20
28 มี.ค.66 13.00-16.00 110123022 CERAMICS CREATIVE DESIGN 2 CI.D-R32 606 1-17
29 มี.ค.66 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 12 CI.D-R31,R32 704 1-37
29 มี.ค.66 13.00-16.00 110123235 SYSTEM BASE FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R31 706 1-21
29 มี.ค.66 13.00-16.00 110123235 SYSTEM BASE FOR PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R32 806 1-17
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110123021 SCULPTURE 1 CI.D-R31 706 1-23
30 มี.ค.66 09.00-12.00 110123021 SCULPTURE 2 CI.D-R32 707 1-18

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา