แนะนำห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น
ห้องบรรยายทฤษฎี
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น
ห้องเขียนแบบ
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น
ห้องประชุมใหญ่คณะ
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น
ห้องสมุดคณะ
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น
ห้องประชุมคณะ
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของสถานที่ทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริหารงาน อาทิเช่น ห้องเรียนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติงาน ห้องเรียนเฉพาะทางด้านต่างๆ ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูล ห้องบรรยายออดิทอเรี่ยม และห้องประชุม เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา