สารคณบดี

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีภารกิจหลักด้านการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน พัฒนา วิจัย และสร้างสรรค์ มีพันธกิจในด้านการบริหารงานจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการเพื่อสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ มีเป้าหมายหลักด้านการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Division of Architecture)
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาออกแบบภายใน
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
- สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
4. หลักสูตรปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ทั้งนี้ หลักสูตรและสาขาวิชาที่ดำเนินการเปิดสอน เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมีประยุกต์ใช้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา