ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) พ.ศ. 2533 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
: สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: Ph.D in Architectural Heritage Management and Tourism พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Article-Conservative Conception known as “Wat Anong Ka Ram” and its Historic Community in ASA 04:43 The Architectural Journal of Siamese Architect Under Royal Patronage,Thailand.
ผลงาน 2
Article- “Thinking and Design” in Technical Education Development Journal of Industrial Technical Education Center at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand. Year 14 th No.40 October – December 2001
ผลงาน 3
Article-“What the Concept is” in Technical Education Development Journal of Industrial Technical Education Center at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand. Year 14 th No.43 July – September 2002.
ผลงาน 4
Article-“Mode of thinking: Critical thinking” in Technical Education Development Journal of Industrial Technical Education Center at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand. Year 18 th No.54 April – June 2005.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการเรื่อง การสร้างมโนทัศน์เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “ศิลปกรรมสาร” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงาน 2
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย “การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลงาน 3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ISSN 0125-5134
ประวัติการทำงาน (Work History)
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม วาระ ปี 2555- 2559
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา