ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอบ)
สาขาศิลปอุตสาหกรรม เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถม.)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6801
Email: surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวิจัย - สุพัตรา ซ้วนลิ่ม, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ และฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ (2529).“แนวคิดการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จ.ประทุมธานี”การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผลงาน 2
ชาญชัย ทองประสิทธิ์, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ปิติณัตต์ ตรีวงศ์, สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ, และวีระ ทองประสิทธ์ “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การเตรียมและการผลิตลมอัด” The development and efficiency evolution of the instructional module on energy conservation focusing on preparation and production of Compressed Air Topic วารสารทางการศึกษา ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ 105 (มกราคม – มีนาคม2561)
ผลงาน 3
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม และ สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ บทความวิชาการ “การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานี ตำรวจนครบาลประชาชื่น”วารสารทางการศึกษา ปีที่ 27 ฉบับที่ 92 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ผลงานการรับใช้สังคม และงานบริการวิชาการแก่สังคม - สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ, สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์, มนตรี ประชารัตน์, สมชาย คารมย์, อัครเดช สุพิชญางกูร, ณัฐพิชญ์ ชัยมณี “คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผลงาน 2
- โครงการ โครงการออกแบบแนวคิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนบริเวณ “โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ผลงาน 3
- งานบริการวิชาการงานออกแบบ ต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ชุมชนเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ผลงาน 4
- งานบริการวิชาการงานออกแบบ ตลาดเพื่อชุมชน ชุมชนเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ผลงาน 5
- คณะกรรมการฝ่ายออกแบบ อาคารปฏิบัติธรรม วัดน้อยมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน ปัจจุบันคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2552-2553
MAD DESIGN/MUSEUMS & ATTRACTIONS DESIGN CO.,LTD. ตำแหน่ง Creative Director กำหนดแนวคิดและควบคุมบริหารโครงการออกแบบ พิพิธภัณฑ์ Theme Park
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา