ผศ.ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมภายใน (M.Arch)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: สถาปัตยกรรม (Ph.D candidate) (กำลังศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel: 02-555-2000-6827
Email: svit.p@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
2563 พัฒนาการไม้ประกับกาวในประเทศไทย ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ ,เทิดศักดิ์ เตชะกิจขตร JED: Journal of Environmental Design
ผลงาน 2
2563 คุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ ,เทิดศักดิ์ เตชะกิจขตร ,ทรงกลด จารุสมบัติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงาน 3
2560 การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1 ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ ,วิรชฎา บัวศรี วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลงาน 4
2558 Universal Design for Accessible Museum: Case of Angthong Legend Museum SVIT PIRIYASURAWONG A Publication of Design for All, Institute of India
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
2562 2nd BFU International Garden-making Festival 2019 Council of Educators in Landscape Architecture Beijing Forestry University
ผลงาน 2
2562 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 79 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน้าที่: ผู้ออกแบบ ศึกษาแนวทางการออกแบบ
ผลงาน 3
2558 โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่ง สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หน่วยงาน: กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หน้าที่: ผู้ร่วมสำรวจและออกแบบส่วนงานสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
ผลงาน 4
2558 โครงการสำรวจการจัดกิจกรรมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ) หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หน้าที่: ผู้ช่วยวิจัย เก็บข้อมูล
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบแลพัฒนาธุรกิจ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา