ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถิติประยุกต์ วท.บ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท
: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาเอก
: การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และทรัพยากรมนุษย์ บธ.ด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Tel: 02-555-2000-6830
Email: nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์, เสมอ เริงอนันต์ และนิตยา อุตกฤษฏ์. “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.”การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th National Conference on Technical Education), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, 19-20 มีนาคม 2562, หน้า 427-433.
ผลงาน 2
Nittaya Utakrit, Nattacha Ruangrit and Velavit Tanavalisanun. (2018). “A New Generation of Modern Thai Dessert Shop Design by Combining the Location Design and Mobile Applications.” The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 07), Bangkok, 21st -22nd May 2018, Pages 251-258.
ผลงาน 3
อโนมา ศิริพานิช, สบสันติ์ อุตกฤษฏ์, เสมอ เริงอนันต์ และนิตยา อุตกฤษฏ์. (2559). “สาเหตุของการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแนวทางแก้ไข.” วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, หน้า 79-88.
ผลงาน 4
Nattavee Utakrit and Nittaya Utakrit. (2015). “Knowledge Sharing and Management via Online Social Networks: A Prototype for Older People in Thailand.” Journal of Advanced Management Science Vol.3, No.1, March 2015, pages 74-80.
ผลงาน 5
Nittaya Utakrit, Suthep Chanton and Nattavee Utakrit. (2015) “Development of The Online Database System to Support and Promote The Water Hyacinth Handmade Products From SAI NGAM Community, Bang Len District, Nakorn Pathom Province.” The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04), Bangkok, 30th -31st March 2015, Pages 261-268
ผลงาน 6
นิตยา แซ่อึ้ง, ณัฐวี อุตกฤษฏ์. (2553). “การศึกษารูปแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง.” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, 3-5 มิถุนายน 2553, หน้า 497-502.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ด้านการบริหาร ปี 2561-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2559-2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2556 - 2559 หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2555 – 2561 หัวหน้าศูนย์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
ผลงาน 2
ด้านบริการวิชาการ ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกอบรม “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ” ชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ปี 2558 ผู้ช่วยวิทยากรและผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกอบรม “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สูงอายุ” ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ปี 2557 วิทยากรและผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกอบรม “การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1” ปี 2557 ประธานกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2557 ผู้รับผิดชอบโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเพื่อการประชาสัมพันธ์” อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1) ปี 2555 วิทยากรโครงการฝึกอบรม “การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ” ปี 2554 ผู้ประสานงานโครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ผลงาน 3
ด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรบรรยาย เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 วิทยากรร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกำหนดจัดในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากรบรรยาย เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากรบรรยาย เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน” ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนส์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ผลงาน 4
ด้านอื่น ๆ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน คณะกรรมการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (มจพ.) คณะทำงานจัดกิจกรรมวันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. คณะกรรมการพิจารณาจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน มจพ. คณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ คณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานพิเศษ คณะกรรมการนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการภายใต้ความร่วมมือ KMUTNB คณะกรรมการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และ Open House คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกลุ่มผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะกรรมการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (กรรมการกลาง) คณะกรรมการดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบในรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะกรรมการบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะกรรมการดำเนินการประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับบริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด และบริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด
ประวัติการทำงาน (Work History)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา