ผศ.ภูริน หล้าเตจา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยริญญาตรีนเรศวร 2547
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาแนวความคิดในการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Purin La-teja(2020). Outdoor Space Design to Support Learning in Wheelchair Children. BERAC 2020 11th Built Environment Research Associates Conference, 427-432.
ผลงาน 2
ภูริน หล้าเตจา(2562). การออกแบบศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการามด้วยแนวคิดสำหรับผู้พิการและสูงอายุที่เป็นไปตามหลักการUniversalDesign. การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี 2562.(กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), 102-109.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองหัวหน้า ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2548-2550
สถาปนิก บริษัท Unicon Concreate Product
พ.ศ.2546-2547
event designer บริษัท enova asia
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
8 พฤษภาคม 2563
รางวัลรองชนะเลิศ KM Sharing Day 2020 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation” กลุ่มบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ
12 กันยายน 2562
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี 2562. (กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), ออกให้โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา