ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Tel: 02-555-2000-6815
Email: jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2554-2559
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2555-2562
วิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลี เรื่อง “ พื้นฐานศิลปะไทย ”
2545-2547
นักออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท เครือซีเมนต์ไทย จำกัด
2544-2545
นักออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท เฟิร์ม อินทีเรียร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา