ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2540
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2545
ปริญญาเอก
: ปร.ด.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 2557
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Onvalee Amornleetrakul, “Small Field Test in Ventilated Terracotta Roof Tile”, The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, May 27-28, 2019, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-13, pp. 37).
ผลงาน 2
Onvalee Amornleetrakul*, Joseph Khedari and Thana Ananacha “Reflectance Configurations to Increase Illuminance in 3-Stories Row House”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand. (Paper No. GB-10, pp. GB-55 – GB-59).
ผลงาน 3
Onvalee Amornleetrakul* and Joseph Khedari, “Heat Transmittion of Macadamia Shell Mixed with Concrete”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-08, pp. GB-45 – GB-48)
ผลงาน 4
Onvalee Amornleetrakul* and Joseph Khedari, “Design and Development of Composite Ventilated Roof Set in Small Field Test”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-04, pp. GB-24 – GB-28).
ผลงาน 5
Onvalee Amornleetrakul*, Witthaya Puangsombut, Jongjit Hirunlabh, Joseph Khedari and Sopa Visitsak, “Investigation of thermal performance of ventilated roof tiles”, The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality, March 30-31, 2015, Bangkok, Thailand (Paper No. ST-02, pp. 45)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ปี 2663 ผู้ช่วยนักวิจัย “ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน” ทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลงาน 2
ปี 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย “หลังคากระเบื้องดินเผาที่มีการระบายอากาศ” ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงาน 3
ปี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาชุดกระเบื้องหลังคาที่มีการระบายอากาศ” (Design and Development of Composite Ventilated Roof Set). ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ผลงาน 4
ปี 2552 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษา “ที่ปรึกษาเพื่อศึกษานโยบายและมาตรการด้านวางแผนยุทธศาสตร์พลังงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556-2560” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2547-2549
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 4 สรรค์ จำกัด
พ.ศ.2546-2547
สถาปนิกอาวุโส บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นต์ จำกัด
พ.ศ.2545-2546
สถาปนิก บริษัท เอ็น.เค.จี. เอ็นจิเนียร์ริ่ง
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา