ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท
: ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
: Doctor of Philosophy
(Vernacular Architecture) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Tel: 02-555-2000-6805
Email: wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ Wisetsakdee Wasin. (2017). “Review of the subculture theory for a study of urban vernacular architecture: Waste picker community case study”. The 3rd Vernacular Architecture and Cultural Built Environments Forum (VernAC-BEF) 2017, Kasetsart University, Thailand.
ผลงาน 2
Wisetsakdee Wasin. (2019). “อัตลักษณ์ที่อยู่อาศัยกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะและรับซื้อของเก่า”. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษา ภาคีเครือข่าย ประจำปี 2562. หน้า 249-266.
ผลงาน 3
วศิน วิเศษศักดิ์ดี. (2562). “อัตลักษณ์พื้นที่ทางเศรษฐกิจของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะ (IDENTITY OF SUBCULTURE OF WASTE PICKERS ECONOMIC SPACE.)”. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts, Volume 12Number 5September –October2019. กรุงเทพฯ. หน้า 865-881.
ผลงาน 4
Wisetsakdee Wasin. (2019). Subculture of waste pickers and reusable waste carries. Art 4D No.269 (September – October 2019). Bangkok. P.30-33.
ผลงาน 5
วศิน วิเศษศักดิ์ดี. (2562). ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมย่อยกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมือง:กรณีศึกษา อัตลักษณ์ที่อยู่อาศัยกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะและรับซื้อของเก่า (Relationship of subculture and urban vernacular architecture: case study of the dwelling identity of waste pickers and reusable waste carrier subculture) ”. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. หน้า 37-65.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยาย / ที่ปรึกษา - มัณฑนากรและที่ปรึกษางานออกแบบคณะสิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงาน 2
- มัณฑนากรและที่ปรึกษางานออกแบบโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลองหลวง ปทุมธานี
ผลงาน 3
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาสัมมนาปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน 4
- วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชามานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงาน 5
- นักออกแบบและที่ปรึกษา ในรายการ “เมืองใจดี” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ผลงาน 6
- วิทยากรร่วมในโครงการ องค์การนักศึกษา มจพ. ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนหอวังนนทบุรี
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
- ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ - อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2550-2556
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2548-2550
- Design project leader of Michelin Thailand (บริษัท สยามมิชลิน จำกัด)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
1 มิถุนายน 2560
ประกาศนียบัตรการนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “สรรค์สาระทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 มิถุนายน 2562
ประกาศนียบัตรการนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ประจำปี 2562ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มิถุนายน 2562
ประกาศนียบัตรรางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอบทความแบบบรรยายในการนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ประจำปี 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา